mistāpos ikwa mahkīsīs: nīswāw kā-masinahamān

mistahi ninanāskomāw nitōtīm mahkōs kā-kī-itisahamawit tānisi ta-kwayaskwasinahahk ōma ācimowin. ayamihtāyīki capasīs, sāsay ī-kī-mīskotimān tānisi ī-masinahikātīk: wīhcasin ikwa ta-ayamihtāhk nipakosīthihtīn.

mihcītwāw niwīcihikon ī-ayamihtāyān kīkway kā-kī-mīskotinamākawiyān, ikosi isi ayiwākīs ī-ati-nisitohtamān ta-nīhithawīyān. “ahpō itikwī ī-wī-wīcihikocik kotakak athisitiniwak kā-nōhtī-nīhithawīcik,” ī-kī-pī-itīthihtamān: iyako ōma ohci kā-masinahamān ōma. mocikihtāk!

mistāpos ikwa mahkīsīs (TH)

(Br’er Rabbit And the Fox)

otākosīhk nīcimos ikwa nītha nikī-itohtānān masinahikīwikamikohk: itī kā-atāwīnāniwik masinahikana sāsay kā-kī-ayamihtāniwik: Well Read Books ī-isithihkātīk Whitehorse-ihk. tahto-pīsim athisithiniwak pī-ācimostātowak ikotī. mistahi mōcikan ikwa mihcītwāw iyako ācimowina nikiskinwahamākon.

otākosīhk piyak iskwīw (nimitāhtīn māka nikī-wanikiskisin tānisi ī-isithikāsot – nika-kikinīn owīhowin ōta miskamāni), nikī-ācimostākonān Br’r Rabbit otācimowin. kī-itwīw ōma ācimowin nistam kā-kī-ācimimiht akāmaskīhk (Africa) ikwa mwīstās kā-āhci-wīkicik kaskitīwiyāsak sāwanohk kihci-mōhkomānaskīhk, ikotī wīsta ī-kī-ācimimiht.

ahāw, ī-wī-kakwī-nīhithawastāyān ōma ōta kā-kiskisiyān otācimowin:

piyakwāw īsa mistāpos ī-kwāskotit sisonī mīskanāhk; kitāhtawī kā-wāpamāt mistatimwa ī-pimisihk kistikanihk. īkā ī-waskawīthit mistatimwa ikwa ‘itikwī ī-nipit wītha’ ī-kī-itīthimāt mistāpos. wīpac māka kī-wāpahtam kā-apisīsi-cāhkāyowisithit mistatimwa.

ī-kanawāpamāt mistatimwa mistāpos, mahkīsis kī-ati-takohtaciwīt ikwa ikotī ispimīhk kā-wāpamāt mistāposwa.

“mithwāsin,” ī-itīthihtahk mahkīsīs, “wīpac niwī-kīkisīpa-mīcison.” (kīkisīpāthāw ikospīhk.) mahkīsīs ī-ati-kīmōci-otihtāt mistāposwa.

ahāw, kīkāc ikospīhk kā-ohpīstākot mistāpos mahkīsīsa, mistāpos kī-wāpamīw. kīthipa kī-māmitonīthihtam ikwa omisi kā-itwīt; “ō, mahkīsīs, kiwāpamitin ikotī ikwa mistahi kinōhtī-ācimostātin. nitohtawin, nawac wīhcasin kīthanaw kā-kī-pimātisiyāhk. kiwāpamāw nā mistatim ikotī kistikanihk? ikosi isi kā-itīthihtamān: kītha mistahi kā-miskawasīyan, kā-sōhkitīhīyan, kā-sōhkīthimoyan, nawatinamwīyani mistatimwa osōsīs ikwa sōhkī-āthītinaci, kiwī-nīswahpititināwāw – ikosi isi nawac wīhcasin ta-āthītinat – nītha kīthipa niwī-kīwīpahtān ta-nātamān otāpānīyapiy. withahpitastimwīyahki, kikakī-atoskahānaw ikwa nawac wīhcasin kā-wī-pimātisiyahk!”

ikwāni ikwa mahkīsīs, namōtha tāpwī nanahihtawīw mistāposwa. kāh-kīhtwām poko ī-pīhtahk tānisi kā-itīthimikot ‘kā-miskawasīt, kā-sōhkitīhīt ikwa kā-sōhkithimot.”

“īhī,” itwīthiwa mahkīsīsa, ikwa mistāpos nīswahpitīwak mahkīsīsa ikwa mistatimwa. ikwāni kī-sipwīhtīw mistāpos ta-nātahk otāpānīyapiy. namōtha māka otāpānīyapiy kī-nātam. namōtha kī-kīwīpahtāw. kī-nitawi-nitonīkīw sisonī sīpīhk. pithisk kāwi kī-pī-nōkosiw mistāpos nīpisīs ī-tahkonahk.

kīthipa mistāpos sōhkī-pasastīhāt mistatimwa otīhk. wahwā! sīmāk iyako mistatim koskopathihothiwa ī-ispāhkīpathihothit ikwa ikotī kī-acitakocin mahkīsīs mistatimwa osōthīhk.

“sōhkī mahkīsīs, sōhkī! āhkamīthimo! tāpwī ī-miskawasīyan, kiyāpic ī-miciminat!” kī-tīpwīw mistāpos.

namōtha tāpwī ī-micimināt mistatimwa mahkīsīs. kiyāpic poko ī-nīswahpisocik kā-ayāt ikotī mistatimwa osōthihk mahkīsīs.

pithisk mistatim mōsihīw mahkīsīsa osōyihk. ikwa ī-ati-kakwī-tahkiskawāt mahkīsīsa. mistahi kī-māmōhkwākanīthit mistatim ikwa pithisk PĀM! wahthaw kī-sōhkī-tahkiskawāt mahkīsīsa.

ikwāni ikwa, nākī itāp – mihcīt kīsikāwa itikwī – apisīs siyākīs ī-itamahcihot mahkīsīs, kihtwām kī-wāpamīw mistāposwa ī-pī-pimohtīt mīskanāhk. mohcihk asici mahkīsīs kī-pasakocīskiwakāw. kithipa kī-ati-mōsāhkinahk asisikiy ikwa mahkīsīs ī-ati-pitikonahk asisikiy. pithisk apiscawāsis kā-isinākwahk iyako asisikiy. kī-astāw anima apiscawāsis-asisikiy mistikohk ikwa kī-nitawi-kāsōw sakāhk.

mwīstāsīs mistāpos kī-takohtīw mistikohk. kī-wāpahtam anima apiscawāsis-asisikiy ikwa sīmāk kī-nawakīstawīw. “tānisi kītha? mistāpos nitisithihkāson ikwa nimithwīthihtīn ta-nakiskātān,” itwīw.

nama kīkwāy kī-itwīmakan apiscawāsis-asisikiy.

“itikwī kakīpihtīw awa” ī-itīthihtahk mistāpos, “kihtwām niwī-atamiskawāw; nawac niwī-kisiwī-tīpwān.”

“tānisi kītha!?” kī-tīpwīw mistāpos. “mistāpos nitisithihkāson!”

nama kīkwāy kī-itwīmakan apiscawāsis-asisikiy.

“kah! kakīpātis awa. māthīthihcikīw wītha. niwī-wāpahtahāw tānīhki ta-kī-kistīthimit!” ī-itīthihtahk mistāpos ikwa kī-sōhkī-pakamahwīw. mistahi māka kī-pasakocīskiwakāw anima apiscawāsis-asisikiy ikwa mistāpos kī-micimohot; namōtha kakī-waskawīw ocihciy.

mistahi kisiwāsiw wītha.

“kah! awas! mīkwāc tāpwī kiwī-wāpahtahitin ta-kistīthimit!” kī-itwīw mistāpos ikwa kotak ocihciy kī-āpacihtāhk ta-sōhkī-pakamahwāt. kihtwām kī-micimicihcīt. nānapo ocihciya kī-micimōtāw. osām kī-kisiwāsiw sīmāk kī-tahkiskātāt ikwa kī-micimisitīw.

wahwā! kī-kakwāhthaki-kisiwāsiw ikwa! “kītha! kakīpātis kītha!” ikwa kī-pakamiskwītahwīw. wah! kī-micistikwānīt ikwa ana mistāpos.

ikwāni ikwa mahkīsīs ī-nōkosit. “mistāpos,” itwīw, “kītha kikī-wanihison ī-itīthihtamān.”

“mahkīsīs!” itwīw mistāpos. kī-sīkisiw ikwa mistahi ī-ati-pihkohisot. kiyām māka namōtha kakī-waskawīw ocihciya, osita, ahpō mīna ostikwān: osām mistahi kī-micimihow wītha.

“tānisi ī-wī-nipahitān?” itwīw mahkīsīs. “itikwī kiwī-akotitin! …kītha mistahi kikī-pāhpin ispīhk kā-akotisoyān mistatim osoyihk!”

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-akosiyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

“kiyām, namōtha ninōhtī-nitonīn pīminahkwān: osāmiyikohk atoskīwin,” itwīw mahkīsīs, “kiwī-nawacīsotin itikwī!”

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-nawacīsoyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

“kiyām, namōtha ninōhtī-kotawān: osāmiyikohk atoskīwin ta-nikohtīyān. kiwī-tahkamitin itikwī!” itwīw mahkīsīs.

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-tahkamiyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

wah! mistahi kī-kihtimiw mahkīsīs. “poko niwī-wīpināw okāminakasīskāhk!” pithisk ī-itīthihtahk mahkīsīs, “ōma mīmohci kā-sīkisit!” ikwa ī-ati-pāhpit mahkīsīs ī-sōhkī-wīpināt mistāposwa okāminakasīskāhk. “nama wīhkāc kita-kī-wīhtamiyan kā-māh-māwaci-sīkisiyan! ikosi isi kā-wī-nipahitān!” tīpwīw mahkīsīs ī-ati-sīpwīhtīt.

namōtha wahthaw kā-sipwīhtīt mahkīsīs kītahtawī kā-pīhtahk: “ō mahkīsīs! kikī-wanikiskisin nā kā-kī-ohpikiyān ōta okāminakasīskāhk. kinanāskomitin kā-kī-wīcihiyan ta-paspīyān!” itwīw mistāpos ī-sōhkī-pāhpit.

ikwāni ī-iskwācimikosit.

…ikwa, kāhkākīs ayamihtāyani ōma, kiskīthihta kā-mitāhtamān māka nikī-nōhtī-masinahīn ōma kiyāpic ī-kiskisitohtamān. wīpac itikwī ī-wī-kīsi-oyastāyān anima kiskinowātasinahikanīhkin. kiwī-itisahamātin kīsihtāyāni!

pakosīhcās ikwa mamāhtāwi-iskwāhtīm (TH)

piyakwāw īsa, pakosīhcās kī-wīkiw sakāhk. mistahi kitimākisiw. ī-kī-papāmohtīt sakāhk kāh-kāpī-natonam kīkwās ta-mīcit. pithisk, ī-natonikīt sisonī mīskanāhk, ī-kī-pīhtawāt awiya.

“kīkwāy kā-natonaman?”

wahwā! ikotī sīmāk ohtiskaw wītha astīw atāwīwikamikosīs ikwa nōtokwīs kā-wākikīhkāt. astīw apisīs mīciwin tahkohc mīcisowināhtikohk. wah! ikothikohk sīwatīw pakosīhcās kā-ati-kisiwaskatīt ispīhk kā-wāpahtahk.

“mistahi ninohtīkatān ikwāni ikwa ī-natonamān kīkwās ta-mīciyān” itwīw pakosīhcās. “nama kīkway nitayān ta-tipahikākān māka ahpō itikwī kikakī-mithin apisīs?”

“nama kīkway kikakī-mithitin. kikanawāpahtīn nā anima asinīwaciy?” kī-kakwīcimik. “iskwāhtawī, ikwa tīpwīyani ōma kā-akāwātaman, ikotī tahkoc-āyihk ī-itināniwik, kika-mithikawiyan.”

mistahi athiman ta-sipwīhtīt pakosīhcās. ikothikohk ī-kī-pīhtahk ācimowina māka kā-itwīmakahk mistahi ī-mamāhtāwisithit nōtikwīsa ikwa nama wīhkāc mithwāsin wawiyīsimihci; kita-māthinikīw.

ikwāni ikwa kī-ati-iskwāhtawīw pakosīhcās. kinwīsk ī-kī-āmaciwīt. pithisk kī-takosin tahkohc-āyihk. ikwa ikotī, kīkāc ī-kī-kīskwīhpinīt iyikohk ī-kī-nohtīkatīt. kī-ati-kakwāyaki-tīpwīw “ahāw māka, nikī-takosin ōta. piyak kīkway poko kā-nitawīthihtamān: nama wīhkāc ta-nohtī-mīcisoyān.”

kipihtowīwin.

pīhtaw kī-pahkisin mohcīhk; ī-pōmīt. kī-ati-mātot.

“namōtha ninisitohtīn tānīhki ī-tīpwīyan; nama kīkway mīciwin ōta,” awiya itik.

“iyako nōtikwīs nikī-itik natotamāni kā-akāwātamān ōta, tahkohc ōma asinīwacīhk, nika-mīthikowisin.” itwīw pakosīhcās.

“nama wīhkāc nikī-pīhtīn ōma ācimowin. ikwa nama kīkwāy mīciwin ōta.” itik. “kikakī-wīcihitin itokwī māka.”

“awīna kītha?” kī-kakwīcimīw pakosīhcās. “tānīhki ī-kāsōyan? pī-nōkosi. kinohtī-wāpamitin.”

“poko ī-apisīsisiyān. ahpō itikwī kika-wīsakahon.”

“namōtha kika-wīsakahon, kitasotamātin ōma.” itwīw pakosīhcās.

“ahāw māka, ōta nitayān cīki oskanihk. kikī-patāpamin sāsay. “

“āpakosīs nā ōma kītha?” ikwa ī-ati-kakwātakāhpit pakosīhcās. “tānisi kita-wīcihiyan?”

“kiwāpahtīn nā anima asinīwaciy” itwīw āpakosīs ī-kī-itwahahk. pakosīhcās ī-kī-ati-pimitācimot oskanihk isi. “iskwātawī āpihtawanohk asinīwacīhk, apisīs ispimihk itī kā-pōni-ohpikicik sihtak, astīw iskwāhtīm, ī-itināniwik. ikwa ana kā-pīhtokwīt kakwīcimici kā-akāwātahk, ī-wī-mīthi-”

kītahtawī pakosīhcās sakinīw āpakosīsa “sāsay nikī-ācimostākawin! namōtha kakīpātis ōma nītha” mistahi kisiwāsiw ikwa sīmāk ī-nipahāt āpakosīsa. kī-mowīw.

* * * * *

ikwāni ikwa pakosīhcās kī-nīhtaciwīw ikwa piyakwān ī-āhkami-itātisit: kī-kāh-kāpī-papāmohtīw ī-natonahk mīciwin. pithisk itāp ī-ati-māmitonīthihtahk kā-kī-itwīthit āpakosīsa. ikwāni ikwa ī-kī-ati-iskwāhtawīt asinīwacihk. mihcīt kīsikāwa kī-iskwāhtawīw. pithisk, ī-ati-takosihk itī kā-pōni-ohpikicik sihtak, wāpahtam iskwāhtīm. wahwā! mistahi ī-mayakāpisihk athisk kā-kī-kiyāskīwācimostākot āpakosīsipan ī-kī-itīthihtahk. iskwāhtīm ī-kī-ati-itohtīt māka kiyāpic kī-mōsihāt awiya ikwa sīmāk kī-yīkatī-wīpinisow mohcihk: ī-kakwī-manisokot.

“kikīskwān nā? tānīhki ī-kakwī-nipahiyan?” kakwīcimīw pakosīhcās.

“awas, kika-kakwī-pīhtokwān; okanawīthihcikīw ōma nītha. awas. sipwīhtī sīmāk kitititin.” itwīthiwa apiscithinīsa ī-kwayācihtāthit otisawīskothiw.

“tānīhki namōtha awiyak kakī-pīhtokwīt?” kakwīcimīw pakosīhcās ī-wayacāwīt.

“awas, niwāskahikan ōma. sipwīhtī sīmāk” itwīw ikwāni ikwa kihtwām ī-kakwī-maniswāt pakosīhcāsa. kī-patahwāt ikwa pakosīhcāsa ī-kī-paspīthit. kī-nīhtaciwīthiwa wāhthawīs ikwa ī-sīskāmothit.

wahwā! nīkān mistahi ī-kostācīt pakosīhcās. mwīstasīs māka kī-ati-kisiwāsiw. tānīhki māka ī-kī-kakwī-nipahikot. tānīhki īkā ī-kī-kakwīcimikot ta-sipwīhtīt ī-kakwīcimisot. pithisk ī-ati-natonahk maskwa-wāti.

mwīstasīs ī-kī-papāmi-natonikīt, kī-miskam kwāpikīskanaw. kī-sisonīhtīw ikwa kī-takohtīw sīpīsihk. ispīhk kā-kī-ati-kwāpikīt kī-pīhtawīw ī-pahkopīthit. wah! mistahi mayakāpisihk! maskwa ī-kī-atimapithit.

sīmāk ī-kī-ati-kithipa-minihkwīt pakosīhcās.

maskwa kī-kwīskapiw. “kīkwāy anima?” itwīthiwa maskwa ī-itwahamithit kwāpahōpākan.

“kwāpahōpākan ōma,” itwīw pakosīhcās.

“tānīhki ī-kwāpahopīyan? tānīhki omisi ī-minihkwīyan?”

“nistīsī, kiskīthihta ōma: mistahi kikihcīthimitin. namōtha māka kikakī-ititin. sāsay nikī-asotamākān.”

“kikī-asotamākān? kīkwāy ī-itwīyan? awas! mithin” itwīw maskwa.

“wah! nistīs, mithitāni ōma, mistahi kika-wīsakīthihtīn.” itwīw pakosīhcās.

“kiyām! mithin sīmāk” itwīw maskwa ī-kakwī-otihtināt pakosīhcāsa.

“cīst!” kī-itwīw pakosīhcās ī-nīhci-wīpinisot mohcihk. kī-kwītipi-wīpisow ikwa kī-ati-nīpawiw. “natohtawin. nama kīkway ōma. kikī-kakwī-wayīsimitin poko. kiyām.”

“kikiyāskācimon ikwa” itwīw maskwa. “wīhtamin tānīhki ī-āpacihtāyan ōma.”

kipihtowīwin: pakosīhcās namōtha kī-waskawīw ikwa nama kīkway kī-itwīw.

“namōtha kīhtwām kiwī-kakwīcimitin.”

pakosīhcās kī-ay-itāpiw ikwa kī-kīmwīw “kitasotamawin īkā ī-wī-wīhtamākīyan?”

maskwa kī-nah-namiskwīstawīw.

“ahāw nisitohtawin nisīmisī. māhtāwisīhcikan ōma ikwa mistahi ta-māyahkamikan wīhtamākīyani,” itwīw pakosīhcās. “minahikākīci awiyak ōma kwāpahōpākan, kita-kī-pimihāw.”

“mithin”

kī-mithīw maskwa ikwa ī-kī-kihtānamithit. nisihkāc kī-ati-minahikākīthit.

kī-kanawāpamik maskwa; “tānīhki īkā ī-pimihāyān?

“namōtha kwayask kā-āpacihtāyan ōm-“

sāsay māka kī-kāhcitinīw pakosīhcāsa. “hām, pakaski-nitohtawin. wīhtamawin sīmāk tānisi ta-āpacihtāyān ōma ahpō mīna kī-wī-kisipipathin ōta.”

“nistwāw.” itwīw pakosīhcās. “kākikī māna nistwāw.”

“nistwāw: kīkwāy ī-isiyan?”

“poko kita-kī-kwāpahikīyan nistwāw.”

nistwāw kī-kwāpahamāsot maskwa. “ikwa?”

“kwāskohti.”

kī-kwāskohtiw maskwa. sīmāk māka kāwi kī-pinasiwīw. kīhtwam kipihtowīwin.

“nisīmisī, nawac mistahi kikosikwatin ikwa kimaskawisīn kītha ispīhci nītha. poko kita-āhkami-minihkwīyan.”

kīhtwām nistwāw kā-minahisot maskwa. kīhtwām kī-kwāskohtiw.

kīhtwām sīmāk kī-pinakocihk mohcihk.

“kīhtwām minihkwī nisīmisī! kinwīsīs īsa kā-kī-akociyan ōma”

mistahi kī-mōcikīthihtam maskwa; kīhtwām nistwāw kī-kwāpahamāsot. kīhtwām kī-kwāskohtiw. kīhtwām kī-kayāskācimostākow nawac mistahi kinwīsīs kā-kosāwīkocihk.

* * * * *

aciyaw ikosi isi ī-kī-itahkamikisicik. pithisk kī-ati-māyamahcihot maskwa isko kā-osāmipīt.

“kiyāpic īkā ī-pimihāyān” itwīw maskwa.

“kīkāc ī-pimihāyan. namōtha ikothikohk māka ī-sōhki-kwāskohtiyan. ahāw āstam. kiwī-wīcihitin.”

namōtha wāhthaw ikotī, astīw nakahcāw. ī-kī-takohtīcik pakosīhcās itwīw, “ahāw, kinisitohtātin kā-nīstosiyan, mistahi ī-kī-pī-kwāskohtiyan. kwāskohti ōta ohci ikwa ikothikohk ispimihk ī-wī-ayāyan ta-pimihāyan.”

“kikīskwān. kikakwī-nipahin. namōtha nika-kwāskohtin”

“hāw, namōtha kiwī-pimihān.”

kī-ay-itāpiw maskwa. kī-wāsīskwan ikwa misiwī mithonākwan. tāpwī ī-kī-nōhtī-wāsakāpit ispimihk ohci. “kītha nīkān. wāpahtahin tānisi ta-pimihāyān.”

“poko ta-tahkonamān kwāpahōpākan ta-pimihāyān. ahāw mithin.”

aciyāsis kā-kī-māmitonīthihtahk maskwa. mithīci pakosīhcāsa kwāpahōpākan, ikwa tāpwī kī-pimihāyiwa, ī-wī-āhtahothit: ī-wī-sipwīkocihk. namōtha kī-mithīw māka, namōtha wī-kiskīthihtam pimihāci. “niwī-mawinīhwāw” ī-kī-itīthihtahk.

“wāpahtahin,” kī-itīw ī-kī-mithīt pakosīhcās kwāpahōpākan; “nitawi-pimihāsi.”

kithipa kī-otinam kwāpahōpākan ikwa mistahi ī-kī-sōhkīthimohkāsot ī-ati-ay-asīkāpawit.

kī-sisikotīthimik pakosīhcāsa kā-kī-otinamithit kwāpahōpākan ikwa maskwa ī-ati-ānwīhtāsot.

ī-kī-ati-pimipahtāthit nakahcāhk isi pakohsīcāsa, kī-itwīw maskwa, “nakī! mithin. nīkān niwī-pimihān.”

kī-mithik maskwa ikwa kī-kwāskohtiw nakahcāhk ohci. kī-nipahisin.

“kakīpātis!” ī-itīthihtahk pakosīhcās. “kwāpahōpākan ōma. tānisi kā-kī-wīcihikot awiyak ta-pimihāt.”

kī-nīhtaciwīw ikwa kī-pahkonikīw; kī-pisiskīwisīhow; kī-maskonākosiwiw.

kīhtwām kī-ati-iskwāhtawīw.

* * * * *

anohcihkī mistahi ī-kī-kimiwahk. anohc māka kī-wāsīskwan. mistahi ī-kī-papakwatīthimot apiscithinīs kinwīsk kā-kī-kāsōstahk kimiwan ikwa pīthisk kakī-apiw sākāstīhk asinīwacīhk. kī-otinam watihkwan maskimocisihk ohci ikwa ī-ati-othahkotahk.

kītahtawī kī-matāwisitācimothiwa maskwa! mistahi kī-kostācīw apiscithinīs. namōtha kī-waskawīw.

ana maskwa kī-kipihcīw. kī-nīpawipathihow ikwa ī-ati-ay-itāpiw. ispīhk kā-wāpahtahk iskwātīm, ikotī isi ī-kī-itohtīt.

ithikohk ī-kī-kostācīt apiscithinīs, namōtha kī-kakwī-kipihtināt maskwa. ikwāni ikwa ana maskwa kī-thohtīnam iskwāhtīm ikwa sīmāk kī-pīhtokwīpathihow ī-tīpwīt “nitakāwātīn īkā kīhtwām ta-nōhtīkatīyān!” mayaw kā-kī-pīhtokwīt, kī-ati-pahkisin. namōtha astīw mohcihk pīhc-āyihk. nakahcāw astīw ikotī. kī-nipahisin pakosīhcās ikwa namōtha kīhtwām ī-kī-nōhtīkatīt.

  • One Sentence Summary: pakosīhcās kī-nipahisow ī-kakwī-nakāhahk nohtīkatīwin.
  • POV: pakosīhcās (omniscent)
  • Title: mamāhtāwi-iskwāhtīm
  • Goal: pakosīhcās nitonam tānisi īkā kīhtwām ta-nohtīkatīt
  • Conflict: apiscithinīs kanawīthihtam iskwāhtīm ikwa namōtha pikitinīw awiya ta-pīhtokwīthit
  • Setback: ī-pīhtokwīt asinīwacihk pakosīhcās, namōtha mohcihk ikotī ikwa ī-nipahisihk


wāpos ēkwa apisciyinis (Y)

ē-masinahamān ōma ācimowinis ta-kakwē-kiskinwahamāsoyān tānisi ta-āpacihtāyān ōma website ēkwa tānisi ta-nēhiyawasinahikēyān.  nikī-tēnikān ayinānēw tēhamāwina ēkwa ē-wī-āpacihtāyān kā-itwēmakahk ē-masinahikēyān.

I’m writing this little story to try to teach myself how to use this website (wordpress) and how to write in Cree. I dealt eight cards and I’m going to try use what they say as I write.

 

1 ē-ati-cohkāpisit, kīhtwām ē-tēyistikwānēt. As he began to open his eyes a little, again his head hurt.
2 “tānēhki kāpēyi ē-kīhkāyāsowēyan pīsim?” pīkiskwatisow ē-ati-simatapit. cimāskosiw wiya: apisciýinīs. “Why must you always shine so bright Sun?” he said to himself as he began to sit up. He was short: a dwarf.
3 “kīhtwām ē-mwēstasisiniyan, kikēhtē-kīskwēpēwin” ay-itisow, ē-ati-otihtinahk oyākanis. ispīhk kā-kīsi-minihkwēt āhkami-itisow “sāsay mīna ē-kisīstawit, tānēhki ta-kī-nitawi-atoskēyān?” “Again you’re late, you old drunk” he muttered to himself as he grabbed a glass. When he finishes his drink, he continues to mutter to himself “He is already mad at me, why bother going into work?”
4 ē-takosihk okanawēýihcikēwikamikohk ē-koskwāwātahk. nīso okanawēýihcikēw ē-nipawīt ayītaw iskwāhtēmihk. As he arrives at the barracks, everything seems normal. Two guards were standing on either side of the door.
5 “kimwēstasisinin kīhtwām” itwēw pēyak okanawēýihcikēw. “You’re late again” says one guard.
6 “kisīstawiw.” itwēw kotak. “He is angry,” says the other.
7 “kapē-tipisk ē-kī-kāh-kīskwēpēyan, ē-isinākosiyan” itwēw pēyak. “Looks like you were out all night drinking again,” says the first.
8 “kīskwēpēsk.” itwēw kotak. “Old drunkard.” says the other.
9 nama kīkway itwēw apisciýinīs. pīhtokwēw. kisiwāk kā-pīhtokwēt, wāpamēw kisēýinīsisa ē-apiýit masinahikēwināhtikohk cīki iskwāhtēmihk. The dwarf says nothing and enters the building. Near to where he enters, he sees an old man sitting at desk near a door.
10 “nitayān ōta ta-māci-atoskēyān” itēw kisēýinīsisa. “I’m reporting for work.” He tells the old man.
11 ē-masinahikēýit ēkwa namōýa tastasāpiýiwa. “kimwēstasisinin,” itwēýiwa piko. The old man is writing, not even looking up, he simply says. “You’re late.”
12 “ta-kī-pīhtokwēyān?” itwēw apisciýinīs. “Should I go in?” says the dwarf.
13 “nawasōna” “You choose.”
14 “kīkwāy ē-nawasōnaman?” “What would you choose?”
15 “ta-pōni-kīskwēpēyan.” itwēw kīhkāw. “for you to quit drinking,” says the old man.
16 kisiwāsiw apisciýinīs. “kakēpātis” ē-itēyimāw ē-sāpohtēt iskwāhtēmihk. The dwarf is angry. “Fool” he thinks as he walks through the door.
17 “namōýa kinōhtē-wāpamitin. osām mihcētwāw ē-kī-mwēstasisiniyan. namōýa ninitawēyimāw okanawēýihcikēw ēkā kā-mamisītotawak.” itwēýiwa awiya ē-pīhtokwēt. “I don’t want to see you. Too many times you’ve been late. I don’t want guards that I can’t count on.
18 “kīkwāy ta-kī-itahkamikisiyān?” kakwēcimēw apisciýinīs. “What should I do?” asks the dwarf.
19 “nama kīkwāy ēkota niya. kikī-nōhtē-minihkwān. nisitohta tānēhki ē-isi-pimātisiyan. ē-itipēyan. sipwēhtē.” itwēýiwa ōhi. “That’s none of my business. You wanted to drink. Understand how it is you’re living. What the alcohol is doing to you. Get out. “ that one says.
20 apisciýinīs ati-wayawīw. “The dwarf begins to leave.
21 “ē-pōni-atoskahikawiyan ōta?” kakwēcimikot pēyak okanawēýihcikēýiwa. “hā! nikī-kiskēýihtēn! anohc ōma kīsikāw kā-pōni-atoskēt cimikātēs kā-kēhtē-kīskwēpēskit.” kwēskīstawēw kotak okanawēýihcikēýiwa, “nīstanāw sōniyās ē-masinahamawiyan.” “You’re done working here?” asks the first guard? “ha! I knew it: Today would be the day that cimikātēs the old drunkard gets fired.” He turns to the other guard, “You owe me twenty bucks.”
22 “kiyām” itwēw cimikātēs ē-ati-sipwēhtēt mēskanāhk. “Whatever” says cimikātēs as he begins to leave walking down the road.
23    
24 aciyāw ē-kiyētohtēt cimikātēs otēnāhk ēka ē-kiskēýihtahk kīkwāy ta-itōtahk ēkwa ē-ati-nōhtēyāpākwēt.

 

 

“katisk ē-kī-wayawī-wēpinikawiyān nitatoskēwinihk ēkwa sāsay mīna ē-nōhtē-minihkwēyān. tāpwēwin ōma kā-kī-itwēhk. kīskwēpēsk niya.” ē-kimwēt ē-āhkami-pimohtēt mēskanāhk.

For a little while cimikātēs wanders the city not knowing what to do. he begins to get thirsty.

 

 

“You just get thrown out of your job and already you want to drink. It’s true what is said. I am an old drunk.” he whispers as he continues walking down the street.

25 kētahtāwē ē-kiyētohtēt nāway wāsēnikana, kā-pēhtahk kīkway. tāpiskōc awiyak ē-mahpinēt, ēkosi ē-itihtākwahk. kētahtāwē as he is wandering behind some houses, he hears something. It sounds as though someone is crying out in pain.
26 “wahwā! pakāhkam awiyak wīsakēyihtam mistahi.” ē-itēyihtahk ē-ati-pimohtēt itē kā-pēhtahk kitowin.” “Yikes! Perhaps someone is gravely hurt,” he thinks as he begins to walk to where he hears the cry.
27 “cēskwa kīhkāw,” ay-itisow, “namōya okanawēýihcikēw kiya ēkwa. pōni-wīcihik ayisiyiniwak. kikīskwēpēsk piko. namāwiyak nitawēyihtam ta-wīcihikot ēwakoni.” “Hold on old man,” he says to himself, “ You’re not a guard anymore. Stop trying to help people. Your just a drunk. No one wants help from someone like that.”
28 kēyāpic ē-āhkami-itohtēt itē kā-pēhtākaniwit kitowin. Still he continues walking towards the cry.
29 ē-ati-otihtahk kitowin, kīhkāwihtam: namāwiyak ē-māhpinēt. awiyak ē-nikamot. wahwā namōya māka onīhta-nikamow wiya. onikamowin pēyakwan omāhpinēwin! As he begins to arrive at the sound, he hears it more clearly. No one is crying out. Someone is singing. But they are not a good singer. Their song sounds like a cry of pain.
30 niwī-kikinēn ōma ē-kikinamān ōma, ēkoyikohk ē-wī-kikāpōhkēyān, mistahi kimiyospakosin. nimīcimāpoy! nimīcimāpoy! osām ē-wī-wahkē-kāsakēhk…” awiyak ē-itatāmot kisiwāk. I’ll add this as I add this and I’ll add enough to of it to the soup You’ll be very delicious My soup! My soup! You’ll lead them to gluttony..” Someone was singing nearby.
31 sāsay mīna ē-paswātahk mīcimāpoy cimikātēs ēkwa kisiwaskatēw osām ē-sīwaskatēt. Already cimikātēs could smell the soup and his stomach hurt it felt so empty.
32 tastawayas nīso kihci-wāskahikana astēw wāskahikanisis kā-wāpiskāk. mistahi ē-kayāsāyiwahk ēkwa namōya astēw wāpamonāpisk wāsēnikanihk. In between two large houses was a small white house. It was very old and there was no glass in the window.
33 cimikātēs nāciýōstam. akāmi-mēskanāhk nāway sakāhk ē-kāsōt. ēkwāni ōta ē-kīmōtāpamāt kīsitēposa nikamoyiwa. aciyāw māna kā-kī-kīmōtāpamāt. piyisk wayawīyiwa ēkwa sipwēhtēyiwa sisonē mēskanāhk, ē-mēkwa-nikamoyit: cimikātēs creeps towards it and hides across the street behind a bush. From here he spies on the cook as she sings. After spying on her for awhile, she eventually goes outside and leaves off down the road, all the while singing:
34 ahāw, aciyaw piko ēkwa. nisihkāci-ohtē nimīcimāpōsis, nisihkāci! wīpac ē-wī-sōniyāhkātitān!” alright, just a little while now. Simmer my dear soup, slowly! Soon you will make me money!”
35 ē-nohtēkatēt cimikātēs ēkwa. namōya itēyihtam ōma kā-tōtahk: nipawīw ēkwa sēmāk mīna ē-pihtokwēt. mistahi ē-miyomākwahk piminawasowikamikohk. Now cimikātēs is hungry. Not even realizing what he is doing, he stands up and quickly goes inside. It smells very good in the kitchen.
36 misiwē pīwastēwa mistahi kīkwaya. mistahi oyākana astēw mīcisowināhtikohk ēkwa mīna ē-ispastēki kāsīyākanēwiyākanihk. nīkān wāsēnikanihk akocinwa nanātohk nīpiya . nīhtinam amisko-wīhkaskwa kā-akocihk ēkotē ēkwa ē-ati-māmākwahtahk. There are things all over. There are dishes all over the table and piled high in the kitchen sink. In front of the window all sorts of spices are hanging. He takes down some mint that is hanging there and begins to nibble on it.
37 ēkwa ati-natonam oyākanis ē-ati-otihtahk mīcimāpoy. tāpwē miyomākwan. He begins to look for a dish as he nears the soup. Truly it smells good.
38 miskam oyākanis ēkwa ē-otihtahahk mīcimāpoy, sākwēyimow. “kiyām. piko kikīskwēpēskin kiya. kapatēha. piko ta-mīcisoyan!” ay-itēyihtahk. He finds a dish and as he reaches the soup he hesitates. “Nevermind, your just and old drunk. Take some soup. You must eat!” he thinks to himself.
39 ēmihkwānisa wāsēsiyiwa ē-pimisiniyit mīcisowināhtikohk The spoon sparkled as it lay there on the table.
40 “piko ta-mīcisoyān” itisow ē-nawatināt ēmihkwānisa. kētahtāwē ē-pēhtawāt kīsitēposa ē-nikamot. “I must eat” he says to himself as he grabs the spoon. Suddenly he hears the cook singing.
41 sōniyās! sōniyās! kahkiyaw ē-wī-sākihiskok nimīcimāpōs, nimīcimāpōs…” Money, money Everyone will love you my dear soup, my dear soup…”
42 kisiskā-kiciskinēw ēmihkwānisa cimikātēs ēkwa papāsi-natonam nānitaw itē kā-kī-kāsow. cimikātēs quickly drops the spoon and frantically looks for a place that he can hide.
43 nāwac pakaskihtawēw ē-nikamoyit. He can hear the singing more clearly.
44 āskaw namōya nitāpwēhtēn kikocispititin māka ēkwa wahwā kitakahkispakosin! nimīcimāpōs, nimīcimāpōs…” Sometimes I don’t believe it but then I try a taste of you Wow you taste so good My dear soup, my dear soup…”
45 misiwē itē pīmastēwa kīkwaya. nama kīkway māka ēkoyikohk ē-misāk nāway ta-awasēwēt cimikātēs. All over things were scattered, but nothing was big enough for cimikātēs to hide behind.
46 kēkāc piko kipiskwāhc kīsitēposa ēkwa. The cook was pratically in the doorway now.
47 wīpac ē-wī-nakasiyan aciyaw piko kikī-kiskēyihtonaw mihcēt māka ē-wī-sōniyāhkātitān nimīcimāpōs, nimīcimāpōs” Soon you will leave me We only knew each other a short time But I’ll make a lot of money from you My dear soup, my dear soup”
48 kēhtahtawē ē-itāpipayihot namatinihk, cimikātēs wāpahtam iskwāhtēmīs sīpā akocikanihk. nānapāwi! sāsay mīna ē-pēhtawāt ē-yohtinamiyit iskwātēm. kisiskā astāw oyākan tahkohc mīcisowināhtikohk ēkwa sīpa ē-papāsi-awasēwēpayihot. Suddenly cimikātēs glances to the left and sees a small door beneath the cupboard. It’s too late! He can already hear the door opening. cimikātēs quickly puts the dish on the table and throws himself underneath the table.
49 ē-kīsi-yohtēkotēk iskwāhtēm pīhtokwēyiwa kīsitēposa ēkwa cimikātēs tēpihtawēw tahtwāw kā-itiskēyit. ē-wāpiskitāsēýit ēkwa ēkoyikohk cīki kaki-sāminēw kīsitēposa. As the door opened, the cook walked in and cimikātēs could hear each step she took as she approached. She was wearing white pants and was close enough that he could touch her.
50 nisihkāc sīpa mīcisowināhtikohk nasīhkāci-isitācimow iskwāhtēmihk isi. kisāstaw namwāc ē-yēhyēt cimikātēs ēkwa sāsay mistahi ē-ati-apwēsit wāyicihcēhk. Ever so slowly cimikātēs crawls under the table to the door. He is pretty much not breathing and already his palms are sweating.
51 aciyāw ē-wī-pē-kāsakēcik ēkā kita-kī-iyisāhocik kahkiyaw ē-wī-sākihiskok nimīcimāpōs, nimī- Soon they will come be gluttonous They can’t resist All will love you My dear soup, my dear so-
52 kētahtawē pōni-nikamoyiwa kīsitēposa ē-miciminamyit anima oyākanis kā-kī-nakatisihtahk cimikātēs mīciwināhtikohk. kipihtowēwin. “awiya ōta?” Suddenly the cook stops singing as she grabs the dish. Silence. “Is someone here?”
53 kipihcīw cimikātēs. kēkāc kaki-sāminam iskwāhtēmis sīpā akohcikanihk. cimikātēs stops. He can almost touch the cupboard door.
54 “awiya ōta?” kīhtwām kwēcīhkēmow kīsitēpos. “kimōsihitin kiya!” “Someone here? the cook asks again. “I know you are here!”
55 “kiwī-miskawin!” itwēw. kētahtawē kwēskikāpawiw kīsitēpos ēkwa akāmāyihk ē-ati-papāmi-nitonahk. mistahi pitihkwaskamikisiw ē-sisiwēpayihtāt oyākanisa. “tānitē kiya? kiwī-miskātin!!” “I will find you!” she says. Suddenly the cook spins around and frantically starts searching the otherside of the room. There is a lot of noise as she scatters dishes. “Where are you? I will find you!”
56 ē-pitihkwaskamikisiyit kīsitēposa, kiyipā cimikātēs otinam pahkwēsikaniwat mohcihk ohci ēkwa sēmāk pīhtokwētācimow. As the cook makes all the noise, quickly cimikātēs grabs a flour-bag from the floor and crawls inside.
57 mistahi ka-kiyāmapiw cimikātēs. ēkā ē-waskawīsit māka. namwāc ahpō yēhyēsiw. cimikātēs sits very still, not moving. He is not even breathing.
58 kētahtāwē awiya ē-pāhpāwēhikēt. “sāsay mīna mīcimāpoy?” Suddenly someone knocks at the door. “Is there soup yet?”
59 kīsitēpos kīhtwām kwēskikāpawiw ēkwa sēmak iskwāhtēmihk ē-ispahtāt. The cook again turns around and hurries to the door.
60 “sāsay kikiskēyihtēn ōma ē-itēyihtamān! tānēhki ēkā ē-pēhiyan? tānēhki kikī-pīhtokwān? nikī-wāpahtēn oyākanis. ‘ōh namōya kīsitēpos ta-wāpahtam ōma. kakēpātis wiya’ ē-itēyihtaman māka namōya! nikīskēyihtēn sāsay kiya ayāw ōta. nikī-wāpahtēn oyākanis! sipwēhtē sēmāk!” itwēw kīsitēpos ē-wayawīyāmohkēt. “You already know the answer to that I think! Why didn’t you wait for me? Why did you enter? I saw the dish. ‘Oh, the cook won’t notice the dish, she’s a fool’ you thought but no. I know you already were here. I saw the dish. Now get out!” says the cook as she chases everyone out.
61 ē-wayawīpahtāyit kīsitēposa, kiyipā wēpinam pahkwēsikaniwat, yōhtēnam iskwātēmis ēkwa namōya ahpō itāpiw, papāsi-pīhtokwētācimow. As the cook ran outside, cimikātēs quickly throws off the flour bag, opens the small door and without even looking, quickly crawls inside.
62 ēkwa ē-kīsi-nisīhkāci-kipahahk iskwātēmis cimikātēs pēhtawēw “awīna kiya?” As he finally finishes carefully closing the door, cimikātēs hears “who are you?”