28/02/19

itwīwina kā-kiskinwahamāsoyān anohc

***************

mōnahikēsiw s/he digs a small hole

tāwistikwānēsin s/he bumps his/her head in a fall

tāskihtakahikēw s/he chops wood

tahkohcikāpawiw s/he stands on something

awihēw s/he loans (it) to s.o

***************

nīkān nikī-awihāw nimōnahikākan ta-mōnahikīsit ikwa kī-kaskihow māka ispīhk kā-kī-awihak nicīkahikān ta-tāskihtakahikīt, kī-tahkohcikāpiwiw mihtihk ikwa sīmāk kī-tāwistikwānīsihk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *