mistāpos ikwa mahkīsīs (TH)

(Br’er Rabbit And the Fox)

otākosīhk nīcimos ikwa nītha nikī-itohtānān masinahikīwikamikohk: itī kā-atāwīnāniwik masinahikana sāsay kā-kī-ayamihtāniwik: Well Read Books ī-isithihkātīk Whitehorse-ihk. tahto-pīsim athisithiniwak pī-ācimostātowak ikotī. mistahi mōcikan ikwa mihcītwāw iyako ācimowina nikiskinwahamākon.

otākosīhk piyak iskwīw (nimitāhtīn māka nikī-wanikiskisin tānisi ī-isithikāsot – nika-kikinīn owīhowin ōta miskamāni), nikī-ācimostākonān Br’r Rabbit otācimowin. kī-itwīw ōma ācimowin nistam kā-kī-ācimimiht akāmaskīhk (Africa) ikwa mwīstās kā-āhci-wīkicik kaskitīwiyāsak sāwanohk kihci-mōhkomānaskīhk, ikotī wīsta ī-kī-ācimimiht.

ahāw, ī-wī-kakwī-nīhithawastāyān ōma ōta kā-kiskisiyān otācimowin:

piyakwāw īsa mistāpos ī-kwāskotit sisonī mīskanāhk; kitāhtawī kā-wāpamāt mistatimwa ī-pimisihk kistikanihk. īkā ī-waskawīthit mistatimwa ikwa ‘itikwī ī-nipit wītha’ ī-kī-itīthimāt mistāpos. wīpac māka kī-wāpahtam kā-apisīsi-cāhkāyowisithit mistatimwa.

ī-kanawāpamāt mistatimwa mistāpos, mahkīsis kī-ati-takohtaciwīt ikwa ikotī ispimīhk kā-wāpamāt mistāposwa.

“mithwāsin,” ī-itīthihtahk mahkīsīs, “wīpac niwī-kīkisīpa-mīcison.” (kīkisīpāthāw ikospīhk.) mahkīsīs ī-ati-kīmōci-otihtāt mistāposwa.

ahāw, kīkāc ikospīhk kā-ohpīstākot mistāpos mahkīsīsa, mistāpos kī-wāpamīw. kīthipa kī-māmitonīthihtam ikwa omisi kā-itwīt; “ō, mahkīsīs, kiwāpamitin ikotī ikwa mistahi kinōhtī-ācimostātin. nitohtawin, nawac wīhcasin kīthanaw kā-kī-pimātisiyāhk. kiwāpamāw nā mistatim ikotī kistikanihk? ikosi isi kā-itīthihtamān: kītha mistahi kā-miskawasīyan, kā-sōhkitīhīyan, kā-sōhkīthimoyan, nawatinamwīyani mistatimwa osōsīs ikwa sōhkī-āthītinaci, kiwī-nīswahpititināwāw – ikosi isi nawac wīhcasin ta-āthītinat – nītha kīthipa niwī-kīwīpahtān ta-nātamān otāpānīyapiy. withahpitastimwīyahki, kikakī-atoskahānaw ikwa nawac wīhcasin kā-wī-pimātisiyahk!”

ikwāni ikwa mahkīsīs, namōtha tāpwī nanahihtawīw mistāposwa. kāh-kīhtwām poko ī-pīhtahk tānisi kā-itīthimikot ‘kā-miskawasīt, kā-sōhkitīhīt ikwa kā-sōhkithimot.”

“īhī,” itwīthiwa mahkīsīsa, ikwa mistāpos nīswahpitīwak mahkīsīsa ikwa mistatimwa. ikwāni kī-sipwīhtīw mistāpos ta-nātahk otāpānīyapiy. namōtha māka otāpānīyapiy kī-nātam. namōtha kī-kīwīpahtāw. kī-nitawi-nitonīkīw sisonī sīpīhk. pithisk kāwi kī-pī-nōkosiw mistāpos nīpisīs ī-tahkonahk.

kīthipa mistāpos sōhkī-pasastīhāt mistatimwa otīhk. wahwā! sīmāk iyako mistatim koskopathihothiwa ī-ispāhkīpathihothit ikwa ikotī kī-acitakocin mahkīsīs mistatimwa osōthīhk.

“sōhkī mahkīsīs, sōhkī! āhkamīthimo! tāpwī ī-miskawasīyan, kiyāpic ī-miciminat!” kī-tīpwīw mistāpos.

namōtha tāpwī ī-micimināt mistatimwa mahkīsīs. kiyāpic poko ī-nīswahpisocik kā-ayāt ikotī mistatimwa osōthihk mahkīsīs.

pithisk mistatim mōsihīw mahkīsīsa osōyihk. ikwa ī-ati-kakwī-tahkiskawāt mahkīsīsa. mistahi kī-māmōhkwākanīthit mistatim ikwa pithisk PĀM! wahthaw kī-sōhkī-tahkiskawāt mahkīsīsa.

ikwāni ikwa, nākī itāp – mihcīt kīsikāwa itikwī – apisīs siyākīs ī-itamahcihot mahkīsīs, kihtwām kī-wāpamīw mistāposwa ī-pī-pimohtīt mīskanāhk. mohcihk asici mahkīsīs kī-pasakocīskiwakāw. kithipa kī-ati-mōsāhkinahk asisikiy ikwa mahkīsīs ī-ati-pitikonahk asisikiy. pithisk apiscawāsis kā-isinākwahk iyako asisikiy. kī-astāw anima apiscawāsis-asisikiy mistikohk ikwa kī-nitawi-kāsōw sakāhk.

mwīstāsīs mistāpos kī-takohtīw mistikohk. kī-wāpahtam anima apiscawāsis-asisikiy ikwa sīmāk kī-nawakīstawīw. “tānisi kītha? mistāpos nitisithihkāson ikwa nimithwīthihtīn ta-nakiskātān,” itwīw.

nama kīkwāy kī-itwīmakan apiscawāsis-asisikiy.

“itikwī kakīpihtīw awa” ī-itīthihtahk mistāpos, “kihtwām niwī-atamiskawāw; nawac niwī-kisiwī-tīpwān.”

“tānisi kītha!?” kī-tīpwīw mistāpos. “mistāpos nitisithihkāson!”

nama kīkwāy kī-itwīmakan apiscawāsis-asisikiy.

“kah! kakīpātis awa. māthīthihcikīw wītha. niwī-wāpahtahāw tānīhki ta-kī-kistīthimit!” ī-itīthihtahk mistāpos ikwa kī-sōhkī-pakamahwīw. mistahi māka kī-pasakocīskiwakāw anima apiscawāsis-asisikiy ikwa mistāpos kī-micimohot; namōtha kakī-waskawīw ocihciy.

mistahi kisiwāsiw wītha.

“kah! awas! mīkwāc tāpwī kiwī-wāpahtahitin ta-kistīthimit!” kī-itwīw mistāpos ikwa kotak ocihciy kī-āpacihtāhk ta-sōhkī-pakamahwāt. kihtwām kī-micimicihcīt. nānapo ocihciya kī-micimōtāw. osām kī-kisiwāsiw sīmāk kī-tahkiskātāt ikwa kī-micimisitīw.

wahwā! kī-kakwāhthaki-kisiwāsiw ikwa! “kītha! kakīpātis kītha!” ikwa kī-pakamiskwītahwīw. wah! kī-micistikwānīt ikwa ana mistāpos.

ikwāni ikwa mahkīsīs ī-nōkosit. “mistāpos,” itwīw, “kītha kikī-wanihison ī-itīthihtamān.”

“mahkīsīs!” itwīw mistāpos. kī-sīkisiw ikwa mistahi ī-ati-pihkohisot. kiyām māka namōtha kakī-waskawīw ocihciya, osita, ahpō mīna ostikwān: osām mistahi kī-micimihow wītha.

“tānisi ī-wī-nipahitān?” itwīw mahkīsīs. “itikwī kiwī-akotitin! …kītha mistahi kikī-pāhpin ispīhk kā-akotisoyān mistatim osoyihk!”

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-akosiyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

“kiyām, namōtha ninōhtī-nitonīn pīminahkwān: osāmiyikohk atoskīwin,” itwīw mahkīsīs, “kiwī-nawacīsotin itikwī!”

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-nawacīsoyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

“kiyām, namōtha ninōhtī-kotawān: osāmiyikohk atoskīwin ta-nikohtīyān. kiwī-tahkamitin itikwī!” itwīw mahkīsīs.

“namōtha! mahkīsīs, namōtha ninitawīthihtīn kita-tahkamiyan! mīmohci māka, kāwitha wīpinin ikotī okāminakasīskāhk!” itwīw mistāpos.

wah! mistahi kī-kihtimiw mahkīsīs. “poko niwī-wīpināw okāminakasīskāhk!” pithisk ī-itīthihtahk mahkīsīs, “ōma mīmohci kā-sīkisit!” ikwa ī-ati-pāhpit mahkīsīs ī-sōhkī-wīpināt mistāposwa okāminakasīskāhk. “nama wīhkāc kita-kī-wīhtamiyan kā-māh-māwaci-sīkisiyan! ikosi isi kā-wī-nipahitān!” tīpwīw mahkīsīs ī-ati-sīpwīhtīt.

namōtha wahthaw kā-sipwīhtīt mahkīsīs kītahtawī kā-pīhtahk: “ō mahkīsīs! kikī-wanikiskisin nā kā-kī-ohpikiyān ōta okāminakasīskāhk. kinanāskomitin kā-kī-wīcihiyan ta-paspīyān!” itwīw mistāpos ī-sōhkī-pāhpit.

ikwāni ī-iskwācimikosit.

…ikwa, kāhkākīs ayamihtāyani ōma, kiskīthihta kā-mitāhtamān māka nikī-nōhtī-masinahīn ōma kiyāpic ī-kiskisitohtamān. wīpac itikwī ī-wī-kīsi-oyastāyān anima kiskinowātasinahikanīhkin. kiwī-itisahamātin kīsihtāyāni!

pakosīhcās ikwa mamāhtāwi-iskwāhtīm (TH)

piyakwāw īsa, pakosīhcās kī-wīkiw sakāhk. mistahi kitimākisiw. ī-kī-papāmohtīt sakāhk kāh-kāpī-natonam kīkwās ta-mīcit. pithisk, ī-natonikīt sisonī mīskanāhk, ī-kī-pīhtawāt awiya.

“kīkwāy kā-natonaman?”

wahwā! ikotī sīmāk ohtiskaw wītha astīw atāwīwikamikosīs ikwa nōtokwīs kā-wākikīhkāt. astīw apisīs mīciwin tahkohc mīcisowināhtikohk. wah! ikothikohk sīwatīw pakosīhcās kā-ati-kisiwaskatīt ispīhk kā-wāpahtahk.

“mistahi ninohtīkatān ikwāni ikwa ī-natonamān kīkwās ta-mīciyān” itwīw pakosīhcās. “nama kīkway nitayān ta-tipahikākān māka ahpō itikwī kikakī-mithin apisīs?”

“nama kīkway kikakī-mithitin. kikanawāpahtīn nā anima asinīwaciy?” kī-kakwīcimik. “iskwāhtawī, ikwa tīpwīyani ōma kā-akāwātaman, ikotī tahkoc-āyihk ī-itināniwik, kika-mithikawiyan.”

mistahi athiman ta-sipwīhtīt pakosīhcās. ikothikohk ī-kī-pīhtahk ācimowina māka kā-itwīmakahk mistahi ī-mamāhtāwisithit nōtikwīsa ikwa nama wīhkāc mithwāsin wawiyīsimihci; kita-māthinikīw.

ikwāni ikwa kī-ati-iskwāhtawīw pakosīhcās. kinwīsk ī-kī-āmaciwīt. pithisk kī-takosin tahkohc-āyihk. ikwa ikotī, kīkāc ī-kī-kīskwīhpinīt iyikohk ī-kī-nohtīkatīt. kī-ati-kakwāyaki-tīpwīw “ahāw māka, nikī-takosin ōta. piyak kīkway poko kā-nitawīthihtamān: nama wīhkāc ta-nohtī-mīcisoyān.”

kipihtowīwin.

pīhtaw kī-pahkisin mohcīhk; ī-pōmīt. kī-ati-mātot.

“namōtha ninisitohtīn tānīhki ī-tīpwīyan; nama kīkway mīciwin ōta,” awiya itik.

“iyako nōtikwīs nikī-itik natotamāni kā-akāwātamān ōta, tahkohc ōma asinīwacīhk, nika-mīthikowisin.” itwīw pakosīhcās.

“nama wīhkāc nikī-pīhtīn ōma ācimowin. ikwa nama kīkwāy mīciwin ōta.” itik. “kikakī-wīcihitin itokwī māka.”

“awīna kītha?” kī-kakwīcimīw pakosīhcās. “tānīhki ī-kāsōyan? pī-nōkosi. kinohtī-wāpamitin.”

“poko ī-apisīsisiyān. ahpō itikwī kika-wīsakahon.”

“namōtha kika-wīsakahon, kitasotamātin ōma.” itwīw pakosīhcās.

“ahāw māka, ōta nitayān cīki oskanihk. kikī-patāpamin sāsay. “

“āpakosīs nā ōma kītha?” ikwa ī-ati-kakwātakāhpit pakosīhcās. “tānisi kita-wīcihiyan?”

“kiwāpahtīn nā anima asinīwaciy” itwīw āpakosīs ī-kī-itwahahk. pakosīhcās ī-kī-ati-pimitācimot oskanihk isi. “iskwātawī āpihtawanohk asinīwacīhk, apisīs ispimihk itī kā-pōni-ohpikicik sihtak, astīw iskwāhtīm, ī-itināniwik. ikwa ana kā-pīhtokwīt kakwīcimici kā-akāwātahk, ī-wī-mīthi-”

kītahtawī pakosīhcās sakinīw āpakosīsa “sāsay nikī-ācimostākawin! namōtha kakīpātis ōma nītha” mistahi kisiwāsiw ikwa sīmāk ī-nipahāt āpakosīsa. kī-mowīw.

* * * * *

ikwāni ikwa pakosīhcās kī-nīhtaciwīw ikwa piyakwān ī-āhkami-itātisit: kī-kāh-kāpī-papāmohtīw ī-natonahk mīciwin. pithisk itāp ī-ati-māmitonīthihtahk kā-kī-itwīthit āpakosīsa. ikwāni ikwa ī-kī-ati-iskwāhtawīt asinīwacihk. mihcīt kīsikāwa kī-iskwāhtawīw. pithisk, ī-ati-takosihk itī kā-pōni-ohpikicik sihtak, wāpahtam iskwāhtīm. wahwā! mistahi ī-mayakāpisihk athisk kā-kī-kiyāskīwācimostākot āpakosīsipan ī-kī-itīthihtahk. iskwāhtīm ī-kī-ati-itohtīt māka kiyāpic kī-mōsihāt awiya ikwa sīmāk kī-yīkatī-wīpinisow mohcihk: ī-kakwī-manisokot.

“kikīskwān nā? tānīhki ī-kakwī-nipahiyan?” kakwīcimīw pakosīhcās.

“awas, kika-kakwī-pīhtokwān; okanawīthihcikīw ōma nītha. awas. sipwīhtī sīmāk kitititin.” itwīthiwa apiscithinīsa ī-kwayācihtāthit otisawīskothiw.

“tānīhki namōtha awiyak kakī-pīhtokwīt?” kakwīcimīw pakosīhcās ī-wayacāwīt.

“awas, niwāskahikan ōma. sipwīhtī sīmāk” itwīw ikwāni ikwa kihtwām ī-kakwī-maniswāt pakosīhcāsa. kī-patahwāt ikwa pakosīhcāsa ī-kī-paspīthit. kī-nīhtaciwīthiwa wāhthawīs ikwa ī-sīskāmothit.

wahwā! nīkān mistahi ī-kostācīt pakosīhcās. mwīstasīs māka kī-ati-kisiwāsiw. tānīhki māka ī-kī-kakwī-nipahikot. tānīhki īkā ī-kī-kakwīcimikot ta-sipwīhtīt ī-kakwīcimisot. pithisk ī-ati-natonahk maskwa-wāti.

mwīstasīs ī-kī-papāmi-natonikīt, kī-miskam kwāpikīskanaw. kī-sisonīhtīw ikwa kī-takohtīw sīpīsihk. ispīhk kā-kī-ati-kwāpikīt kī-pīhtawīw ī-pahkopīthit. wah! mistahi mayakāpisihk! maskwa ī-kī-atimapithit.

sīmāk ī-kī-ati-kithipa-minihkwīt pakosīhcās.

maskwa kī-kwīskapiw. “kīkwāy anima?” itwīthiwa maskwa ī-itwahamithit kwāpahōpākan.

“kwāpahōpākan ōma,” itwīw pakosīhcās.

“tānīhki ī-kwāpahopīyan? tānīhki omisi ī-minihkwīyan?”

“nistīsī, kiskīthihta ōma: mistahi kikihcīthimitin. namōtha māka kikakī-ititin. sāsay nikī-asotamākān.”

“kikī-asotamākān? kīkwāy ī-itwīyan? awas! mithin” itwīw maskwa.

“wah! nistīs, mithitāni ōma, mistahi kika-wīsakīthihtīn.” itwīw pakosīhcās.

“kiyām! mithin sīmāk” itwīw maskwa ī-kakwī-otihtināt pakosīhcāsa.

“cīst!” kī-itwīw pakosīhcās ī-nīhci-wīpinisot mohcihk. kī-kwītipi-wīpisow ikwa kī-ati-nīpawiw. “natohtawin. nama kīkway ōma. kikī-kakwī-wayīsimitin poko. kiyām.”

“kikiyāskācimon ikwa” itwīw maskwa. “wīhtamin tānīhki ī-āpacihtāyan ōma.”

kipihtowīwin: pakosīhcās namōtha kī-waskawīw ikwa nama kīkway kī-itwīw.

“namōtha kīhtwām kiwī-kakwīcimitin.”

pakosīhcās kī-ay-itāpiw ikwa kī-kīmwīw “kitasotamawin īkā ī-wī-wīhtamākīyan?”

maskwa kī-nah-namiskwīstawīw.

“ahāw nisitohtawin nisīmisī. māhtāwisīhcikan ōma ikwa mistahi ta-māyahkamikan wīhtamākīyani,” itwīw pakosīhcās. “minahikākīci awiyak ōma kwāpahōpākan, kita-kī-pimihāw.”

“mithin”

kī-mithīw maskwa ikwa ī-kī-kihtānamithit. nisihkāc kī-ati-minahikākīthit.

kī-kanawāpamik maskwa; “tānīhki īkā ī-pimihāyān?

“namōtha kwayask kā-āpacihtāyan ōm-“

sāsay māka kī-kāhcitinīw pakosīhcāsa. “hām, pakaski-nitohtawin. wīhtamawin sīmāk tānisi ta-āpacihtāyān ōma ahpō mīna kī-wī-kisipipathin ōta.”

“nistwāw.” itwīw pakosīhcās. “kākikī māna nistwāw.”

“nistwāw: kīkwāy ī-isiyan?”

“poko kita-kī-kwāpahikīyan nistwāw.”

nistwāw kī-kwāpahamāsot maskwa. “ikwa?”

“kwāskohti.”

kī-kwāskohtiw maskwa. sīmāk māka kāwi kī-pinasiwīw. kīhtwam kipihtowīwin.

“nisīmisī, nawac mistahi kikosikwatin ikwa kimaskawisīn kītha ispīhci nītha. poko kita-āhkami-minihkwīyan.”

kīhtwām nistwāw kā-minahisot maskwa. kīhtwām kī-kwāskohtiw.

kīhtwām sīmāk kī-pinakocihk mohcihk.

“kīhtwām minihkwī nisīmisī! kinwīsīs īsa kā-kī-akociyan ōma”

mistahi kī-mōcikīthihtam maskwa; kīhtwām nistwāw kī-kwāpahamāsot. kīhtwām kī-kwāskohtiw. kīhtwām kī-kayāskācimostākow nawac mistahi kinwīsīs kā-kosāwīkocihk.

* * * * *

aciyaw ikosi isi ī-kī-itahkamikisicik. pithisk kī-ati-māyamahcihot maskwa isko kā-osāmipīt.

“kiyāpic īkā ī-pimihāyān” itwīw maskwa.

“kīkāc ī-pimihāyan. namōtha ikothikohk māka ī-sōhki-kwāskohtiyan. ahāw āstam. kiwī-wīcihitin.”

namōtha wāhthaw ikotī, astīw nakahcāw. ī-kī-takohtīcik pakosīhcās itwīw, “ahāw, kinisitohtātin kā-nīstosiyan, mistahi ī-kī-pī-kwāskohtiyan. kwāskohti ōta ohci ikwa ikothikohk ispimihk ī-wī-ayāyan ta-pimihāyan.”

“kikīskwān. kikakwī-nipahin. namōtha nika-kwāskohtin”

“hāw, namōtha kiwī-pimihān.”

kī-ay-itāpiw maskwa. kī-wāsīskwan ikwa misiwī mithonākwan. tāpwī ī-kī-nōhtī-wāsakāpit ispimihk ohci. “kītha nīkān. wāpahtahin tānisi ta-pimihāyān.”

“poko ta-tahkonamān kwāpahōpākan ta-pimihāyān. ahāw mithin.”

aciyāsis kā-kī-māmitonīthihtahk maskwa. mithīci pakosīhcāsa kwāpahōpākan, ikwa tāpwī kī-pimihāyiwa, ī-wī-āhtahothit: ī-wī-sipwīkocihk. namōtha kī-mithīw māka, namōtha wī-kiskīthihtam pimihāci. “niwī-mawinīhwāw” ī-kī-itīthihtahk.

“wāpahtahin,” kī-itīw ī-kī-mithīt pakosīhcās kwāpahōpākan; “nitawi-pimihāsi.”

kithipa kī-otinam kwāpahōpākan ikwa mistahi ī-kī-sōhkīthimohkāsot ī-ati-ay-asīkāpawit.

kī-sisikotīthimik pakosīhcāsa kā-kī-otinamithit kwāpahōpākan ikwa maskwa ī-ati-ānwīhtāsot.

ī-kī-ati-pimipahtāthit nakahcāhk isi pakohsīcāsa, kī-itwīw maskwa, “nakī! mithin. nīkān niwī-pimihān.”

kī-mithik maskwa ikwa kī-kwāskohtiw nakahcāhk ohci. kī-nipahisin.

“kakīpātis!” ī-itīthihtahk pakosīhcās. “kwāpahōpākan ōma. tānisi kā-kī-wīcihikot awiyak ta-pimihāt.”

kī-nīhtaciwīw ikwa kī-pahkonikīw; kī-pisiskīwisīhow; kī-maskonākosiwiw.

kīhtwām kī-ati-iskwāhtawīw.

* * * * *

anohcihkī mistahi ī-kī-kimiwahk. anohc māka kī-wāsīskwan. mistahi ī-kī-papakwatīthimot apiscithinīs kinwīsk kā-kī-kāsōstahk kimiwan ikwa pīthisk kakī-apiw sākāstīhk asinīwacīhk. kī-otinam watihkwan maskimocisihk ohci ikwa ī-ati-othahkotahk.

kītahtawī kī-matāwisitācimothiwa maskwa! mistahi kī-kostācīw apiscithinīs. namōtha kī-waskawīw.

ana maskwa kī-kipihcīw. kī-nīpawipathihow ikwa ī-ati-ay-itāpiw. ispīhk kā-wāpahtahk iskwātīm, ikotī isi ī-kī-itohtīt.

ithikohk ī-kī-kostācīt apiscithinīs, namōtha kī-kakwī-kipihtināt maskwa. ikwāni ikwa ana maskwa kī-thohtīnam iskwāhtīm ikwa sīmāk kī-pīhtokwīpathihow ī-tīpwīt “nitakāwātīn īkā kīhtwām ta-nōhtīkatīyān!” mayaw kā-kī-pīhtokwīt, kī-ati-pahkisin. namōtha astīw mohcihk pīhc-āyihk. nakahcāw astīw ikotī. kī-nipahisin pakosīhcās ikwa namōtha kīhtwām ī-kī-nōhtīkatīt.

  • One Sentence Summary: pakosīhcās kī-nipahisow ī-kakwī-nakāhahk nohtīkatīwin.
  • POV: pakosīhcās (omniscent)
  • Title: mamāhtāwi-iskwāhtīm
  • Goal: pakosīhcās nitonam tānisi īkā kīhtwām ta-nohtīkatīt
  • Conflict: apiscithinīs kanawīthihtam iskwāhtīm ikwa namōtha pikitinīw awiya ta-pīhtokwīthit
  • Setback: ī-pīhtokwīt asinīwacihk pakosīhcās, namōtha mohcihk ikotī ikwa ī-nipahisihk